Regulamin
1. Terminy - miejsce

Zajęcia odbywają się :
od 1 kwietnia do 30 października (z wyłączeniem miesiąca lipca) na otwartym obiekcie sportowym:  boisko trawiaste lub boisko Orlik 2012,
od 1 listopada do 31 marca
zajęcia mogą się odbywać w hali sportowej  (dokładne wskazanie miejsca treningu następuje przed 1 kwietnia i 30 października).
Sezon piłkarski trwa od 1 sierpnia do 30 czerwca następnego roku.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, jeśli:

–  posiadają zezwolenie od rodzica lub prawnego opiekuna (podpisana deklaracja i regulamin),

–  posiadają aktualne sportowe badania lekarskie lub zgodę opiekuna zezwalające na  uczestnictwo dziecka w zajęciach,

–  ich rodzice lub prawni opiekunowie zapoznali się i zaakceptowali regulamin zajęć,

–  ich rodzice lub prawni opiekunowie opłacili składkę członkowską (miesięczną) za udział w zajęciach oraz dokonali opłaty wpisowej.

3. Ustala się następujące formy płatności:

miesięczna opłata ustalana przed rozpoczęciem sezonu  płatna do 10-go każdego miesiąca
przelewem na konto UKS „ORLIK” Dębno  KBS oddział w Szczurowej filia w Brzesku
25 8591 0007 0100 0909 6247 0001

opłata ta nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, (Zwolnienie z opłaty możliwe jest w szczególnych przypadkach a decyzję o tym podejmuję zarząd na pisemną prośbę rodzica zawodnika.)

Szczegóły w zakładce SKŁADKI

4. Prowadzący - Trener

– nie odpowiada za osoby przebywające poza obiektem na którym odbywają się zajęcia (boisko, sala gimnastyczna) oraz rzeczy pozostawione w sali i w szatni.

– nie odpowiada za osoby przebywające na obiekcie poza godzinami wyznaczonych zajęć lub bez wiedzy trenera Prowadzącego.

–  ma prawo usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć,

– nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji.

–  ma prawo wyprosić rodzica z zajęć.

5.Rodzice, opiekunowie prawni:

–  zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na miejsce treningu i do odbioru go po zajęciach ( jeżeli wymaga tego wiek uczestnika).

– zobowiązują się do przyprowadzania dzieci punktualnie, dziecko powinno być przebrane i gotowe do zajęć co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem.

podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie po stronie trybun lub w miejscu wyznaczonym na obiekcie ( strefa Rodzica), a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po zakończonych zajęciach.

–  zobowiązani są powiadomić trenera o nieobecności dziecka na zajęciach.

– oświadczają podpisując niniejszy regulamin, że nie zataili żadnej informacji, która byłaby przeszkodą w udziale dziecka w zajęciach (choroby, kontuzje, wady ukryte).

– oświadczają również, że w ciągu miesiąca od daty podpisania dostarczą aktualne sportowe badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo dziecka w zajęciach od lekarza (pediatry, internisty lub lekarza medycyny sportowej).
W przypadku braku zaświadczenia rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia uczestnika i wyraża zgodę na udział w zajęciach.

– podczas turnieju rodzice mogą przebywać jedynie po stronie trybun, nie powinni przeszkadzać dzieciom podpowiedziami („graj”, „strzelaj”, „podaj” ,itp.) można pozytywnie motywować dzieci – pochwałami.

6. Zawodnik:

– w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach o czym
Rodzic musi poinformować trenera.
Jeżeli fakt ten ma miejsce w trakcie miesiąca pieniądze nie zostaną zwrócone.

– w przypadku rezygnacji z udziału w treningach musi wykupić sprzęt sportowy – jeżeli taki otrzymał.

–  który opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia może zostać skreślony z listy uczestników.

– na spotkaniach ligowych, turniejach musi posiadać aktualną (podbitą) legitymację szkolną. Zawodnik który nie będzie posiadał takiej legitymacji, nie będzie mógł uczestniczyć w meczu.

– uczestniczy w zajęciach w klubowym stroju spodenki, koszulka T-shirt, obuwie sportowe.
Zawodnik powinien dobrać odpowiedni strój do warunków atmosferycznych.
Zawodnik powinien uczestniczyć w treningu w ochraniaczach na golenie.

– Zawodnicy na każde zajęcia powinni być wyposażeni w picie (zalecana woda niegazowana, nie pijemy napojów gazowanych w tym coli, fanty, napojów izotonicznych (Powerade, Oshee, itp.,) napojów energetycznych (Red Bull, Tiger, itp.)

 

7. Wizerunek

Podpisując deklarację członkowską rodzice wyrażają zgodę bez zobowiązań i kompensaty dla nich ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” Dębno oraz Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.

   

  8. Inne

  Klub zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o czym informuje rodziców w formie wpisu na naszej stronie internetowej www.uksorlik.pl

  W razie przypadków losowych KLUB zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym opiekun dziecka zostanie powiadomiony.

  Niniejszy regulamin ważny jest od daty podpisania go przez uczestnika bądź jego prawnego opiekuna.

  O sprawach nieujętych regulaminem decyduje Zarząd UKS oraz Zarząd LKS.

    

   9. Przetwarzanie danych osobowych uczestników:

   – Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Orlik Dębno oraz LKS Orzeł Dębno.
   Dane osobowe uczestników Zajęć będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Zajęć, Turniejów.

   – Dane osobowe uczestników Zajęć będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

   – Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

   – Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Zajęć stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Zajęciach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6  ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

   -Uczestnikom/Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do:

   a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Zajęciach.

   – Uczestnikom/Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

   – Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie powyżej w związku z udziałem w Zajęciach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w wynikach zawodów, turniejów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania turniejów organizowanych w ramach działalności statutowej UKS Orlik Dębno oraz LKS Orzeł Dębno.

   – Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zajęciach.