Szkolenie
Czas trwania treningu

60 minut

Częstotliwość

2 x w tygodniu

Cele szkoleniowe - obszar techniczny

Na tym etapie nie stosujemy klasycznej metodyki nauczania poszczególnych elementów techniki specjalnej i działań.
Podstawową formą nauczania jest forma zabawowa, w której dziecko poprzez częsty kontakt z piłką oswaja się
z podstawowymi elementami występującymi w trakcie gry. Do najważniejszych z nich zaliczamy: prowadzenie piłki, drybling,
strzał.
Cele:
• radość z gry i zabawy,
• festyny z meczami,
• wszechstronne szkolenie ruchowe – „przemycanie” elementów motorycznych w ćwiczeniach piłkarskich,
• łatwe zadania z piłką.

Cele szkoleniowe - obszar motoryczny

Najważniejszym celem szkoleniowym na tym etapie jest wszechstronny rozwój motoryczny. Bogata oferta zajęć ogólnorozwojowych,
z jednoczesnym „przemycaniem” elementów piłkarskich, jest fundamentem w programowaniu jednostek
treningowych. Na etapie Skrzata każdy nowo poznany ruch będzie treningiem koordynacji. Dlatego też kształtowanie koordynacyjnych
zdolności motorycznych będzie realizowane na każdej jednostce treningowej, często bez udziału świadomości
dzieci. Trener powinien wykorzystać ten aspekt, dawkując dużą ilość różnorodnych form poruszania się po boisku, wykorzystując
atrakcyjną formę gier i zabaw.

Czas trwania treningu

75 minut

Częstotliwość

2 x w tygodniu

Cele szkoleniowe - obszar techniczno taktyczny

W kategorii Żak trener celowo zawęża działania zawodników do układu dwóch zawodników w jednej drużynie. Regularne
doświadczanie sytuacji w układzie 1 x 1, 1 x 2, 2 x 1, 2 x 2 poniekąd ukierunkowuje zawodników na określone zachowania
na boisku. Takie, a nie inne ograniczenie wynika rzecz jasna z charakterystyki dzieci, właśnie w tej kategorii wiekowej.
Rozwiązywanie sytuacji o niskim poziomie złożoności zachęca Żaków do podejmowania działań indywidualnych, takich jak:
prowadzenie piłki, zwody, drybling czy strzał. Celowe ograniczenie sytuacji do dwóch zawodników skłania ich do skorzystania dokładnie z tych narzędzi (umiejętności), które na tym etapie są dla Żaków przyswajalne.
Obniżenie złożoności do sytuacji z niewielką liczbą zawodników ma związek z faktem, iż młodzi adepci piłki nożnej, właśnie w tej kategorii wiekowej, nie mają jeszcze wystarczająco dobrze rozwiniętych mechanizmów poznawczo-decyzyjnych,
zatem nie są w stanie zebrać jeszcze zbyt wielu informacji ze środowiska.
Od najmłodszych lat należy wyrabiać odpowiednie nawyki w bronieniu. Szczególnie na pierwszych etapach szkolenia, dziecko powinno dążyć do jak najszybszego odbioru piłki poprzez atak na zawodnika z piłką. Kształtowanie tego typu nawyku niesie za sobą wiele korzyści. Dzieci od początku edukacji ukierunkowane są na jak najszybszy odbiór piłki, bo tylko będąc
w jej posiadaniu, mogą zdobywać bramki. Z drugiej strony zawodnicy z piłką, działając pod większą presją, zmuszeni są do podejmowania działań w większym deficycie czasu, co przyspiesza ich proces decyzyjny – szybkość działania z piłką, która na późniejszych etapach szkolenia może mieć decydujące znaczenie w „wejściu” do piłki profesjonalnej. Dlatego asekuracja, która rzecz jasna będzie występowała w układach 2-osobowych nie będzie priorytetem w nauczaniu. Trener oczywiście może pokazać i wytłumaczyć zasady asekuracji, niemniej jednak oczekiwać będzie od zawodników jak najszybszej próby odbioru piłki.

Cele szkoleniowe - obszar motoryczny

Na etapie Żaka, podobnie jak w przypadku młodszej kategorii, dzieci powinny realizować bogatą ofertę wszechstronnego
rozwoju motorycznego, z połączeniem nauczania podstawowych elementów piłkarskich. Należy zwiększyć objętość
środków treningowych kształtujących koordynacyjne zdolności motoryczne, na które przypadają już okresy sensytywne
i krytyczne, czyli momenty, w których dzieci wykazują szczególną zdolność do rozwinięcia danej cechy.
Niezwykle istotnym elementem mającym ogromny wpływ na właściwy rozwój układu mięśniowo-stawowego dzieci
będzie bogata oferta sportów uzupełniających. W formach aktywności takich jak m.in. pływanie czy też sporty walki aktywowane będą partie mięśniowe, których pobudzenie w „klasycznych” ćwiczeniach piłkarskich byłoby niemal niemożliwe.
Dzięki temu młodzi zawodnicy będą rozwijać nie tylko dolne partie mięśniowe, ale też mięśnie tułowia i obręczy kończyny
górnej. Należy również zaznaczyć, że poprzez dużą liczbę dynamicznych berków i wyścigów będą kształtowane zdolności
szybkościowo-zwinnościowe, których wysoki poziom na późniejszych etapach szkolenia będzie miał ogromne znaczenie
w kontekście skutecznej i efektywnej gry.

Czas trwania treningu

90 minut

Częstotliwość

2 x w tygodniu

Cele szkoleniowe - obszar techniczny

W kategorii Orlik trener rozwija działania zawodników w sytuacjach w układzie 2 x 1, 2 x 2, 3 x 2, 2 x 3, 3 x 3, co zachęca ich do
określonych zachowań. Taka konfiguracja pozwala zawodnikom utrwalać wiedzę nabytą w kategorii Żak, ale również uczyć
się nowych zasad gry i działań. W tej kategorii zawodnicy doświadczają wszystkich zasad gry realizowanych w centrum gry
oraz działań, tj. prowadzenie piłki, drybling, podanie i przyjęcie piłki, strzał, tworzenie linii podania w atakowaniu oraz odbiór piłki, asekuracja w bronieniu.

Cele szkoleniowe - obszar motoryczny

W obszarze motorycznym dzieci wchodzą w tzw. Złoty Wiek Motoryczności (9-12 lat). W tym okresie dzieci czerpią najwięcej radości z aktywności ruchowej oraz najszybciej przyswajają nowe umiejętności ruchowe. Dzieje się tak, dlatego że:

• dziecko potrafi już się samodzielnie poruszać, ma opanowane własne wzorce ruchowe i funkcjonuje niemal jak osoba
dorosła (młodsze dzieci dopiero wkraczają w etap samodzielności, natomiast u starszych nastolatków zwykle pogarsza się koordynacja ruchowa, a poziom sprawności spada, co ściśle związane jest z okresem dojrzewania),

• rodzi się u dziecka zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, wzrasta poziom motywacji, zaangażowania i rywalizacji, co jest kluczowym elementem w dalszych etapach rozwoju,

• zdolności motoryczne dziecka wkraczają na kolejny poziom – rozwija się szybkość, zwinność, myślenie przestrzenne,

• wykorzystując Złoty Wiek Motoryczności, powinno się położyć nacisk na kształtowanie siły, szybkości, mocy, zwinności i koordynacji ruchowej, aby wykrzesać z dziecka pełen potencjał sportowy.

Czas trwania treningu

90 minut

Częstotliwość

2 x w tygodniu

Cele szkoleniowe - obszar techniczno taktyczny

W kategorii Młodzik zawodnicy rozgrywają mecze mistrzowskie na większym boisku, co w znacznym stopniu zwiększa
ich możliwości w aspekcie gry bez piłki. W zajęciach treningowych zawodnicy powinni doświadczać już gry o większym
poziomie złożoności, realizując zasady poza centrum gry. Gra na zdecydowanie większej przestrzeni ułatwia atakującym
poruszanie się bez piłki, m.in. właściwe pozycjonowanie – zasada przestrzeni oraz dynamiczny ruch za plecy obrońców –
zasada mobilności.
Na tym etapie należy zwiększać objętość treningową, dlatego powinno się bardzo precyzyjnie określić treści programowe
tak, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy nauczaniem nowych a doskonaleniem wcześniej poznanych
elementów.

Uwzględniając nabyte wcześniej umiejętności, zwłaszcza w aspekcie działań indywidualnych, zawodnikom należy stawiać większe wymagania, głównie w zakresie realizacji zasad opartych na współdziałaniu na poziomie grupowym i zespołowym.

Cele szkoleniowe - obszar motoryczny

Przejście do tego etapu szkolenia wiąże się z zapoczątkowaniem procesów dojrzewania, gdzie tempo rozwoju jest największe u dziewcząt około 11–12 roku życia, u chłopców około 2 lata później (13–14 lat). Wiąże się to z tzw. skokiem pokwitaniowym.
Okres ten charakteryzuje się znaczną, biologicznie uwarunkowaną zmiennością. Rówieśnicy mogą diametralnie różnić
się między sobą wysokością i masą ciała. Większą sprawnością̨ wyróżniają się w tym okresie osoby o przyspieszonym
rozwoju biologicznym (akceleranci). Ich przewaga nie wynika jednak z lepszych uzdolnień i predyspozycji do sportu, a jedynie z bardziej zaawansowanej dojrzałości biologicznej.